POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Raó Social: Fòrum Gastronòmic SL
Domicili Social: Crta. Sant Hipòlit a Manlleu, s/n (08560 Manlleu)
Correu electrònic: info@forumgastronomic.com
CIF: B-6233995

A través del present avís, Fòrum Gastronòmic SL informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Fòrum Gastronòmic SL amb domicili a la Crta. Sant Hipòlit a Manlleu, s/n (08560 Manlleu).
L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament
La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret. Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte. El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l’empresa.

II. Finalitat del tractament
L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per a alguna/es de les següents finalitats: - Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent. - Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació. L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD. Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades
Ens autoritza a que les seves dades personals siguin cedides a totes les empreses que participen de l’organització i/o comercialització de l’esdeveniment per al qual ens proporciona les dades, així com als encarregats de tractament necessaris per a la prestació del servei i a terceres empreses en els supòsits d’obligació legal.

IV. Mesures de seguretat
En compliment de la normativa vigent, Fòrum Gastronòmic garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades
L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació. VI. Drets dels usuaris
Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa info@forumgastronomic.com
En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:
- Revocar els consentiments atorgats.
- Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.
- Accedir a les seves dades personals.
- Rectificar les dades inexactes o incompletes.
- Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
- Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les mateixes.

L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.
- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001). Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes,
Fòrum Gastronòmic no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web. L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

VI. FOTOS I VÍDEOS
L’accés comporta el consentiment a Fòrum Gastronòmic, les empreses coorgantizadores i totes les empreses expositores per utilitzar i reproduir imatges i / o paraules de la seva persona que s’enregistrin en el recinte per a finalitats comercials i publicitàries, utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas.
© Fòrum Gastronòmic S.L. | T 93 883 30 45 | info@forumgastronomic.com 
Ctra. de Sant Hipolit a Manlleu s/n 08560 Manlleu (Barcelona - España)
 Nota legal | Nota técnica | Política de Cookies | Política de Devoluciones | Política de Venta